O nás

VÍTEJTE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI

JAROMÍR MÁLEK – JAMAL

obchodní a servisní firmy s dvacetiletou tradicí, která Vám nabízí :

AUTORIZOVANÝ PRODEJ A VLASTNÍ SERVIS ZNAČEK ELEKTRICKÉHO  RUČNÍHO  NÁŘADÍ

AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS MOTOROVÝCH STROJŮ HONDA

honda

AUTORIZOVANÝ PRODEJ KOMPRESORŮ A PNEUMATICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ

atmosschneider

AUTORIZOVANÝ SERVIS PÍSTOVÝCH KOMPRESORŮ ATMOS 

Vydaný společností : Jaromír Málek – JAMAL s.r.o., Hořice 508 01,  DIČ CZ27463125

Slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží.Byl vypracován ve smyslu zákona č.40/1964 Sb.- Občanského zákona v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb.,O ochraně spotřebitele v platném znění.

Článek č.1
PRÁVO KUPUJÍCÍHO NA REKLAMACI VADNÉHO ZBOŽÍ

Není-li prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se zakoupeného zboží vada,může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za vady zboží.

Jestliže kupující uplatní reklamaci,je povinen pověřený pracovník rozhodnout o reklamaci  ihned,ve složitějších případech do 3 pracovních dnů.Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena:

–          bez zbytečného odkladu,nejpozději do 30–ti kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění

–          případně v delší lhůtě,na které se mohou obě strany dohodnout

Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva,jako by šlo o vadu,kterou nelze odstranit dle článku 6 toho reklamačního řádu.

Na náhradní díly zakoupené u naší firmy Vám neposkytneme záruku z důvodu možné neodborné montáže. Zakoupené náhradní díly nevyměňujeme. Na náhradní díly montované v našem servisním středisku, které jsou předmětem zakázky opravy (smlouvy o dílo), Vám dle platných norem a předpisů poskytneme záruku.

Článek č.2
MÍSTO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující uplatňuje reklamaci v prodejně,ve které zboží zakoupil.

Kupující je povinen prokázat,že  nárok na vyřízení reklamace je oprávněný,tzn.,že kromě vytknutí vad prokáže místo a datum prodeje zboží,nejlépe prodejním dokladem,potvrzeným záručním listem,popř. jiným věrohodným způsobem

Článek č.3
LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE
Prodávající odpovídá,že prodávající zboží je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou,i za vady,které se vyskytnou po převzetí kupujícím v záruční době. Lhůta pro uplatnění reklamace ( záruční doba ) je vyznačena v potvrzeném záručním listě a platí ode dne převzetí zboží na prodejně. U nutnosti uvedení do provozu autorizovanou firmou začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu,pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Na žádost kupujícího je prodávající povinen vydat kupujícímu při prodeji záruční list s vyznačením rozsahu a podmínek záruky.Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne,nebylo-li uplatněno v záruční době.

Reklamaci by měl kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady,aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.

Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové,běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.

Článek č.4
ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě,že zboží při jeho převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou,má kupující právo na to,aby prodávající bezplatně uvedl zboží do stavu,který kupní smlouvě odpovídá,a to dle požadavků kupujícího buď výměnou zboží nebo její opravou,není-li takový postup možný,může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

To neplatí v případě,pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Neodporuje-li to povaze věci nebo pokud se neprokáže opak,rozpor s kupní smlouvou,který se projeví během prvních 6 měsíců ode dne převzetí zboží,se považuje za rozpor existujících již při převzetí zboží.

Článek č.5
ODSTRANITELNÉ VADY

Za odstranitelné vady se považují takové vady,kdy jejich odstraněním neutrpí vzhled,funkce a kvalita zboží a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě.Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů,popř.delší dobu,na které se prodávající s kupujícím dohodli.Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.

Prodávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci,není-li to v povaze vady neúměrné,nebo její opravou.Není-li takový postup možný,může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

Doba od uplatnění reklamace až do doby,kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít,se do záruční doby nepočítá.prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení ( reklamační list ) o tom,kdy reklamaci uplatnil,jakož i to provedení opravy a o době jejího trvání.

Článek č.6
NEODSTRANITELNÉ VADY

Za neodstranitelné vady se považují takové vady,které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu,aby výrobek mohl být řádně užíván.

Jde-li o neodstranitelnou vadu může kupující požadovat:

1)       výměnu zboží za jiné bezvadné

2)       zrušení kupní smlouvy,(kupující vrátí vadné zboží a obdrží zpět kupní cenu).

Vyskytne-li se na zboží jiná neodstranitelná,jež nebrání jeho užívání a nepožaduje-li kupující výměnu zboží,vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

Tatáž práva jako při výskytu neodstranitelných vad má kupující i tehdy,projeví-li se na zboží stejná odstranitelná vada i po předchozích dvou opravách nebo vyskytují-li se na zboží současně alespoň 3 odstranitelné vady.

Článek č.7
ZBOŽÍ PRODÁVANÉ ZA NIŽŠÍ CENY

Zboží,které má vady ( vadné nové zboží nebo použité zboží ),jež nebrání tomu,aby mohlo být zboží užíváno k určenému účelu,musí být prodáváno jen za nižší ceny.Kupujícího je nutné upozornit,že výrobek má vadu a o jakou vadu se jedná,není-li to již z povahy prodeje zřejmé.Za takové vady nového nebo použitého zboží ,pro které byla sjednána nižší cena,prodávající neodpovídá.

Vyskytuje-li se u zboží prodávajícího za nižší cenu skrytá vada,která brání z funkčního hlediska užívání k danému účelu,má kupující právo výrobek reklamovat v souladu s články 3,4,5, a 6 tohoto reklamačního řádu.

Pokud se na zboží prodávaného za nižší cenu jiná neodstranitelná vada,jež však nebrání v použití k danému účelu,má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

Na použité zboží se záruční doba nevztahuje.

Byla-li cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo posezónního výprodeje a jedná-li se o prodej nového bezvadného zboží.odpovídá prodávající za vady takto prodaného zboží v plném rozsahu.

Článek č.8
ŘEŠENÍ SPORŮ

Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje soud.

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 01.04.2008

 

V Hořicích   01.04.2008

       

Scroll to Top